Bathroom Cabinet--JIALI

发表时间:2021-03-23 10:53

jiali01-04.jpg


jiali01-05.jpg


jiali01-06.jpg


jiali01-07.jpg


jiali01-08.jpg


jiali01-09.jpg


jiali01-10.jpg


jiali01-11.jpg


jiali01-12.jpg

文章模块
服务内容:地产设计年度服务
服务内容:品牌形象升级+植入代言+VIS升级
服务内容:梳理集团架构+年度品牌顾问+集团形象升级
助力集团上市
服务内容:年度品牌顾问+品牌全案设计(VIS设计、包装设计、运营推广、画册设计、网站设计等
黑色背景
黑色背景